Součástí sortimentu společnosti DEKTRADE a.s., která na českém trhu působí již více než 10 let, jsou hydroizolační fólie z měkčeného PVC (PVC-P) ALKORPLAN vyráběné v mezinárodním koncernu SOLVAY. Dodávány jsou fólie pro čtyři oblasti použití: hydroizolace střech, hydroizolace spodní stavby, hydroizolace bazénů a speciální hydroizolace. Tyto čtyři skupiny hydroizolací obsahují typy fólie, lišící se předepsaným způsobem zabudování, povrchovou úpravou, barvou, vložkou, nebo specifickou vlastností.


Jednotlivé střešní fólie se liší především svou nosnou vložkou. Její druh (případně samotná přítomnost) je optimalizován pro všechny dostupné způsoby fixace hydroizolačních vrstev ve střechách:

ALKORPLAN 35176 s vložkou z polyesterové tkaniny je určený k mechanickému kotvení v přesazích do dostatečně únosných vrstev střechy. ALKORPLAN 35177 s nosnou vložkou ze skleněné rohože je určený k přitížení vrstvou kameniva, dlažby, vrstvami inverzních střech, apod.

ALKORPLAN 35170 bez nosné vložky je určený k přitížení jako hydroizolace vegetačních střech. Dále slouží k opracování některých detailů hydroizolační vrstvy střech, kde je třeba využít vysokou flexibilitu měkčeného PVC neomezenou přítomností vložky.

ALKORPLAN 35179 bez nosné vložky ale se syntetickou plstí nakašírovanou na spodním povrchu, určená k lepení na podkladní vrstvy polyuretanovým lepidlem.


Obr. 1: Školení realizace fóliových systémů ALKOR začíná představením celého systému, principy návrhu a použití a výkladem typických konstrukcí,skladeb a detailů
Obr. 2: a pokračuje praktickou částí,kde si všichni účastníci vyzkouší jednoduchou práci s fóliemi ALKORPLAN

Všechny typy střešních fólií se vyrábějí v tloušťce 1,5 mm. První dva typy navíc ještě v tloušťce 1,2 mm. Fólie ALKORPLAN 35176 je dodávána ve třech šířkách rolí. Tím se řeší případy, kdy se u okrajů střech z důvodu hustšího kotvení používají menší šířky a v plochách střech z důvodu rychlosti pokládky větší šířky rolí.

Střešní plášť o ploše větší než 1500 m2 mimo požárně nebezpečný prostor nesmí šířit požár (musí vyhovět zkoušce typu B dle ZP 2/1991 HZ Sboru PO MV ČR – šíření požáru střešním pláštěm mimo požárně nebezpečný prostor), nebo se musí členit pásy, které nešíří požár na plochy nepřesahující 1500 m2 (dle ČSN 73 0802 a 0804).

V roce 2000 byla fólie ALKORPLAN 35 176 úspěšně vyzkoušena ve skladbě na dřevěném bednění na šíření požáru mimo požárně nebezpečný prostor. Fólii ALKORPLAN 35176 lze tedy použít na střechách libovolných rozměrů mimo požárně nebezpečný prostor bez dělicích pásů.


Obr. 3: Realizace hydroizolace ploché střechy z fólie ALKORPLAN

Obr. 4: Opracování kruhového prostupu pomocí fólie bez výztuže ARKORPLAN 35170

ALKORPLAN 35176 v požárně nebezpečném prostoru

Kolem hořícího objektu vzniká požárně nebezpečný prostor, ve kterém je nebezpečí požáru sáláním tepla nebo padajícími částmi konstrukcí hořícího objektu. Skladbu střechy v požárně nebezpečném prostoru je tedy třeba navrhovat vždy, je-li objekt členitý se střechami v různých výškových úrovních, objekt s ustupujícími podlažími, apod. Požárně nebezpečný prostor se určuje jak pro objekty nově navrhované, tak pro objekty stávající.


Obr. 5: Průběh zkoušky typu B – šíření požáru střešním pláštěm mimo požárně nebezpečný prostor

Obr. 6: Průběh zkoušky typu A – šíření požáru střešním pláštěm v požárně nebezpečném prostoru

V požárně nebezpečném prostoru musí být střešní plášť (popř. jeho část) z konstrukcí druhu D1, nebo se musí prokázat, že střešní plášť nešíří požár a brání vznícení hořlavých částí konstrukce (zkouška typu A dle ZP 2/1991 HZ Sboru PO MV ČR, dle ČSN 73 0802 a 0804).

Skladba střechy s fólií ALKORPLAN 35 176 na tepelné izolaci z minerálních vláken byla vyzkoušena v roce 2003 na šíření požáru střešním pláštěm v požárně nebezpečném prostoru. Skladba vyhověla všem kritériím. Na tepelné izolaci z minerálních vláken tloušťky min. 5 cm lze tuto fólii použít na střechách v požárně nebezpečném prostoru výrobních i nevýrobních objektů bez jakýchkoliv úprav povrchu.


Obr. 7

Příklad nejjednodušší skladby do požárně nebezpečného prostoru (Obr. 7):

 • ALKORPLAN 35176 (4)
 • Desky z minerálních vláken tl. min. 5 cm (3)
 • Parozábrana a pojistná hydroizolační vrstva z asfaltového pásu GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL (2)
 • Nosná konstrukce (profilovaný plech, beton, dřevo) (1)

Příklad skladby pro rekonstrukce střech

 • ALKORPLAN 35176
 • Desky z minerálních vláken tl. min. 5 cm
 • Původní hydroizolační vrstva (nebo pomocná hydroizolační vrstva po odstranění původní – GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL)
 • Ostatní vrstvy střechy

Každou skladbu je samozřejmě třeba individuálně posoudit z hlediska tepelné techniky.

ALKORPLAN 35176 a EPS v požárně nebezpečném prostoru

Z protokolu »Požární bezpečnost plochých střech s pěnovým polystyrenem – EPS, podklady pro projektování« (PAVUS a.s., zakázka č. 503 004, ze dne 9. 6. 2003) dále vyplývá, že v požárně nebezpečném prostoru lze použít povlakovou hydroizolaci vyhovující zkoušce typu A podle ZP-2/1991 v následující skladbě střechy (Obr. 8):

 • Povlaková hydroizolace (vodotěsná krytina) – tedy např. ALKORPLAN 35176 (5)
 • Desky z minerálních vláken tl. min. 4 cm (4)
 • Desky z EPS 100 S libovolné tloušťky (3)
 • Parozábrana a pojistná hydroizolační vrstva z asfaltového pásu GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL (2)
 • Nosná konstrukce (dřevo, ocel, beton) (1)

Obr. 8

ALKORPLAN 35170 na vegetačních střechách a 35177 v řitížených skladbách

Fólie 35170 a 35177 netvoří v konstrukci střechy její horní povrch, nejsou na ně tedy kladeny požadavky z hlediska šíření požáru střešním pláštěm. U skladeb vegetačních střech se sleduje odolnost hydroizolační vrstvy proti prorůstání kořenů. Fólie ALKORPLAN jsou zkoušené podle německého předpisu FLL a jsou odolné proti prorůstání kořenů.


Obr. 9

Skladba vegetační střechy se suchomilnou zelení (Obr. 9):

 • Suchomilná zeleň se speciálním substrátem DEK RNSO 80 (9)
 • Filtrační textilie FILTEK 300 (8)
 • Drenážní a hydroakumulační profilovaná fólie DEKDREN 20 (7)
 • Separační textilie FILTEK 300 (6)
 • ALKORPLAN 35170 (5)
 • Separační textilie FILTEK 300 (4)
 • Desky z EPS 100 S (3)
 • Parozábrana a pojistná hydroizolační vrstva z asfaltového pásu GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL (2)
 • Nosná konstrukce (dřevo, ocel, beton) (1)

Obr. 10

Skladba střechy s obráceným pořadím vrstev (Obr. 10):

 • Vrstva těženého kameniva (7)
 • Filtrační textilie FILTEK 300 (6)
 • Desky z extrudovaného polystyrenu STYRODUR 3035 CS (5)
 • Separační textilie FILTEK 300 (4)
 • ALKORPLAN 35177 (3)
 • Separační textilie FILTEK 300 (2)
 • Nosná konstrukce (1)

Technická podpora

Veškerou technickou podporu pro projektanty i realizační firmy zajišťuje středisko společnosti DEKTRADE a.s. – Atelier stavebních izolací. Pravidelně pořádá školení realizace fóliových systémů ALKOR. Posledních školení, která se konala v únoru a v březnu na pobočkách společnosti, se zúčastnilo téměř 500 zájemců.


Obr. 11: Realizace hydroizolace ploché střechy z fólie ALKORPLAN 35176

Obr. 12: Střecha rekonstruovaná fólií ALKORPLAN 35176

Informace potřebné pro montáž hydroizolační fólie ALKORPLAN jsou zpracovány v montážních návodech pro jednotlivé druhy fólií. Informace potřebné pro návrh hydroizolační vrstvy naleznou zejména projektanti v publikacích Skladby a detaily. Montážní návody i příručky pro projektanty naleznete na stránkách www.dektrade.cz a www.atelier-si.cz.